9,500,000 الی  7,000,000 ریال
31,500,000 الی  31,500,000 ریال
80,000,000 الی  60,000,000 ریال

اطفاء حریق